Vanliga frågor

Vad är Utmaningsbaserat lärande?

Pedagogiskt så handlar Utmaningsbaserat lärande om en pedagogik som syftar till att ge fördjupade  kunskaper och metoder för att leda och agera i olika förändringsprocesser. Tvärvetenskaplighet, kritiskt tänkande och nytänkande är egenskaper som kännetecknar ett utmaningsbaserat perspektiv på lärande.  Utmaningsbaserat lärande omfattar andra pedagogiska begrepp och metoder såsom entreprenöriellt lärande (EL) samt Problembaserat lärande (PBL) och s.k. Case-baserad pedagogik.

Hur kan Utmaningsbaserat lärande förstås?

Utmaningsbaserat lärande kan ses som ett förhållningssätt till kunskapsbildning, innefattande olika perspektiv, drivkrafter och sammanhang i vilka kunskap bildas. Som individer påverkas vi i hög grad av våra referensramar, ämnesdiscipliner och traditioner, vilket gör att vi har olika ”glasögon” när vi definierar verkligheten. När olika glasögon möter varandra på ett gränsöverskridande sätt kan ny kunskap genereras, för att möta samhällsutmaningar. Utmaningsbaserat lärande är ett lärande som sker såväl mellan lärare och studenter,  som mellan akademin och samhället i stort.