AKL Training Camp 2016 om MAH Play

Under våren har högskolan infört ett verktyg för att hantera och publicera video. MahPlay ger möjlighet att publicera video på olika sätt men även att spela in och redigera.

Under Training Camp den 25/8 ordnar AKL en heldag där du  får ta del av kollegors goda exempel och erfarenheter av att arbeta med video som undervisningsmaterial, får en introduktion till tjänsten MahPlay och, inte minst, får möjlighet att prova att spela in och publicera film med handledning från Medieverkstaden.

Programmet för dagen

MAHPlay

 

Personliga val och praktisk retorik

Cecilia Olsson Jers höll under Training Camp en workshop kring muntlighet och muntliga examinationer. Hon lämnar en lista för vidare läsning och tips på spännande böcker.

[box style=”gray shadow”]

Personliga val på litteratur om praktisk retorik

Backlund, Britt (2000), Talandets lust och vånda. Lund: Studentlitteratur. Här får man ta del av de erfarenheter som några akademiker gjort i sina roller som offentliga talare; före-under-efter

Haraldsson, Peter (1990). Retorik inför publik. Malmö: Liber Ekonomi. Handbok i muntlig framställning. Trevligt och inspirerande framställning.

Hellspong, Lennart (2004), Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Går igenom den teoretiska retoriken. Pedagogiskt uppbyggd.

Holmgren Caicedo, Mikael (2009) Retorik. Malmö: Liber. En liten nätt bok, som är mycket innehållsrik när det gäller modern retorik.

Johannesson, Kurt (1996 o a upplagor), Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts. Troligtvis den bok som på nytt väckte ett allmänt intresse för retorik i Sverige. Boken är redan en klassiker och ger en teoretisk bakgrund.

Karlberg, M & Mral, B (1998), Heder och påverkan. Stockholm: Natur & Kultur. Författarna analyserar ett antal kända tal med originaltexterna bifogade. Samtidigt blir boken en lektion i konsten att argumentera.

Kjeldsen, Jens E. (2009) Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Tar upp, förutom den klassiska retorikens betydelse, olika sätt att se på hur bilder och medier övertygar i argumentation.

Lundström, Erland (2000), Talaren, Talet, Lyssnaren. Stockholm: Bilda förlag. En medveten uppdelning mellan talaren, talet och lyssnaren som behandlar samma ämne från tre olika utgångspunkter. Författaren drar paralleller med teatervärlden på ett inspirerande sätt.

Olsson Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena- att tala fram sin trovärdighet. Stockholm: Liber. Boken visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Pusztai, Istvan (2012). Mod att tala: 160 övningar i retorik. Malmö: Gleerup. Boken är skriven utifrån en 30 hp-kurs för studenter som är oroliga i muntliga sammanhang.

[/box]

IT, lärande och mötet i rummet

Under AKL Training Camp har jag idag tillsammans med Jessica Zaar hållit en workshop med fokus på digitala verktyg att använda i det rumsliga mötet med studenter. I många fall tänker vi nog på digitala verktyg som ett sätt att administrera eller skapa platser för lärande bortkopplat från det fysiska rummet. Idag ville vi prova och problematisera några verktyg som skulle kunna användas parallellt med att vi träffas i en föreläsning, ett seminarium eller en workshop.

Gruppen har tillsammans utforskat verktygen Mentimeter och Today’s Meet. De ger en möjlighet att skapa interaktivitet, dialog, eftertanke eller kanske diskussion och dokumentation. Vi har försökt att tänka på Strategi 2020s ledord kring studentaktiva arbetsformer, heterogena studentgrupper samt kunskapsdelning.

Diskussionen for mellan att dryfta trösklar såsom anonymitet, tid och etiska ställningstaganden och att önska möjlighet att leka, utforska och ges mandat att faktiskt prova digitala verktyg i mötet med studenter.

Hur tänker du kring digitala verktyg i mötet med studenter?